സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

അവാർഡുകൾ

ദേശീയ അവാർഡ് ഹൈടെക് എൻ്റർപ്രൈസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

പ്രവിശ്യ ഹൈടെക് പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് സർട്ടിക്കേഷൻ

പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൈടെക് എൻ്റർപ്രൈസ്

യോഗ്യത

ISO9001

സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

CE

കത്ത് റിപ്പോർട്ട്-ഡിഎൽഎഫ്

L340v2

പേറ്റൻ്റുകൾ

JH2020122

JH2020123

JH2050182

JH2020122

JH2020123

JH2050182

7403515

7198604

12933787

12772845

12944197